คำถามสอบถามกรมแรงงานเรื่องส่งคนไทยไปทำงานประเทศญี่ปุ่น
日本で働きに行くタイ人についてタイ労働局への質問

1.ปัจจุบันการดำเนินการเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้าง
 現在この件についての手続き(การดำเนินการ)はどのようになっていますか?
1.1 แผนการที่รอดำเนินการอยู่เป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง?
実行待ちの計画はどのようになっていますか? どんな計画がありますか? 
1.2 ในเรื่องสัญญาระหว่างประเทศ มี 8 ประเทศ ประเทศอื่นเซ็นลงนามไปแล้วเหลือแต่ประเทศไทยที่ยังไม่ได้เซ็นลงนาม เกิดจากสาเหตุอะไร?
2か国間の契約で現在8か国署名していますが、タイはまだ署名していない理由は何でしょうか?

2. เรื่องการส่งคนไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
 日本にタイ人を送ることについて
2.1 จากจำนวนประเทศญี่ปุ่นรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน 100,000 คน ต่อปี แต่ประเทศไทยส่งคนไปทำงานที่ญี่ปุ่น             เพียง 4% หรือเพียง 4,000 คน ต่อปีเท่านั้น เกิดจากสาเหตุอะไรถึงส่งคนไปได้น้อย?
日本は外国人を年間10万人受け入れていますが、タイは4,000人ほど、4%の割合しか占めていません。その理由は何でしょうか?
(年間10万人は、研修実習、勤務合わせての数字ですか?)
2.2 ทำอย่างไรจึงจะสามารถส่งคนไทยไปทำงานญี่ปุ่นในแต่ละปีให้เพิ่มขึ้นได้ ?
どのようにしたら、多くのタイ人を日本に送ることができますか?

3.รายชื่อ 36 บริษัท ที่กรมแรงงานประเทศไทยส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่น
 タイ労働局が日本に送った会社リスト36社について  
まだリストを送っていないはずではありませんか?
答え:なぜか、日本政府は36社のリストを持っています。
3.1 รายชื่อทั้ง 36 บริษัท ที่กรมแรงงานประเทศไทยส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นรายชื่อบริษัทเกี่ยวกับอะไร?
タイ労働局が日本に送ったリスト36社は、どのような会社ですか?
3.2 ที่ผ่านมาเคยมีการก่อตั้งรวมตัวของทั้ง 36 บริษัทแล้วหรือยัง?
過去に36社で同盟の設立等はありましたか?
3.3 หากจะนำบริษัททั้ง 36 บริษัท มาก็ตั้งเป็นสมาคมจะดีและเป็นประโยชน์หรือไม่?
36社で協会を設立したらどのようなメリットがありますか?

4.ปัจจุบันกรมแรงงานประเทศไทยติดต่อกับแผนกใดของประเทศญี่ปุ่นในเรื่องส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น?
現在タイの労働局は、タイ人が日本で働くことについて日本のどの機関と連絡を取っていますか?

5.หนังสือรับรองจากรัฐบาลไทย เวลาขออนุญาตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?
タイ政府の認定書をもらうためには、何の書類が必要ですか?

6.เรื่องระเบียบและการทำสัญญา  (แบบใหม่) ระหว่างบริษัทส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น กับ รัฐบาลไทย
 タイ人を日本に送る会社とタイ政府間の規定と契約締結について
(会社と政府で契約はせず、会社は政府から許可をもらうと思います。)

                6.1 เรื่องระเบียบและสัญญาระหว่างบริษัทส่งคนไทยไปทำงานที่ญี่ปุ่น กับ รัฐบาลไทย มีระเบียบอย่างไรบ้าง รัฐบาลจึงจะอนุญาตให้บริษัทส่งคนไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้?
タイ人を日本に送る会社とタイ政府間の規定と契約締結について、タイ政府が会社にタイ人を日本に送る許可をすることに関し、どのような規定がありますか?
6.2 เรื่องภาษาของคนไทยที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นต้องอยูในระดับใด จึงจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้?
日本で働けるには、タイ人はどれくらいの日本語能力を身に着けるべきですか?
6.3 ใครหรือหน่วยงานใดบ้าง ที่สามารถเป็นผู้ทดสอบและระบุระดับความสามารถทางภาษาของคนไทยที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้?
日本に働きに行くタイ人の日本語能力をはかる個人、又は機関はどこですか?
6.4  คุณสมบัติของคนไทยที่จะไปทำงานที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง?
日本で働きに行けるタイ人の資格は何ですか?
6.5 มีระเบียบกำหนดหรือไม่ว่าต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกี่ชั่วโมงจึงจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นได้?
日本語の勉強時間を最低何時間等の規定はありますか?
6.6 ต้องมาการรับรองจากสถาบันการสอนภาษาด้วยหรือไม่ว่าผู้เรียนได้เรียนภาษากี่ชั่วโมงแล้ว จึงงจะสามารถไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ ?
日本に働きに行けるためには、日本語を教えた学校から証明書を必要としますか?

7. ในกรมแรงงานประเทศไทย แผนกใดเป็นผู้จัดการส่งคนไทยไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น?
タイの労働局では、タイ人を日本に送ることをどの機関が管理していますか?

注) この質問に対する回答は、既に受け取っています。パスワード付きでご覧になれます。2019.1.29